Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog

Overdenking (februari 2019) bij de Bijbelteksten Genesis 45: 3-11 en 15 en Lucas 6: 27- 38

Posted on March 31, 2020 at 4:30 AM

Onze tijd vraagt iets van ons. En als ik goed tot me laat doordringen wat de mensheid tot nu toe gecreëerd heeft, denk ik eerder dat het een wanhopig smeken dan vragen is. Hoe dan ook, onze tijd vraagt aan ons, ons te richten op het Licht. Licht met een hoofdletter. Licht dat er altijd al was, en dat er altijd zal zijn.

De woorden van Jezus zijn een roep om precies dat te doen; ons te richten op het Licht. Lucas 6:27 Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Dat dit niet als Haarlemmerolie alles oplost bewijst de rest van het Bijbelse verhaal over Jezus van Nazareth wel.

Het is niet reëel om te verwachten dat als je je op het Licht richt er niets vervelends of ergs meer zou gebeuren. Wij leven in een dualistische wereld; er is dag en nacht, warmte en kou, vreugde en verdriet, Licht en Duister. Maar wát is dan de les achter deze woorden?

De les is dat de tijd van afgescheiden zijn, van je afgescheiden te voelen, voorbij is. Niets is buiten jezelf. Het Licht niet, maar het duister ook niet! Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat wij duister zouden zijn als in het Duister en het Kwaad (óók al met hoofdletters), maar bekend met negatieve gedachten en handelingen zijn we allemaal wel. Wie is nog nooit onredelijk boos geweest? Of jaloers? Wie was nog nooit bang, wie maakte zich nog nooit ongefundeerd zorgen? Wie houdt onvoorwaardelijk van de ander én van zichzelf?

Jezus vraagt ons boven de dualiteit van de wereld uit te stijgen en het gevoel afgescheiden te zijn in onszelf te boven te komen.

 

In de teksten wordt gesproken over slechte mensen, zondaars en vijanden, maar wat is een zondaar? Wie is jouw vijand? Wat is gerechtigheid en wat barmhartigheid? Hoe doe je dat; goed zijn voor iemand die haat?

Dit zijn geen willekeurige vragen, wij moeten hierover na denken omdat wij hier dagelijks mee te maken hebben. Kranten, radio, televisie en het internet geven alle ruimte aan wat er gebeurt als de mens zich richt op hebzucht, liefdeloosheid en geweld. Wij zijn eraan gewend geraakt dat het meeste nieuws alleen nieuws is als het heel erg is; erg gevaarlijk of erg verdrietig, of iets waar we collectief erg boos of bang om worden of als iets heel duur is.

 

Ik probeer de beelden die geschetst worden in de Bijbelse verhalen in mijzelf te ontdekken. Waar is de zondaar in mij, waar schuilt mijn vijandschap, waar mijn haat? Maar ook mijn rechtvaardigheid en barmhartigheid, de onvoorwaardelijke liefde, waar zit dat?

Als het wezen van de mens als een tuin is en alle haat, vijandschap en zonde het onkruid, dan moet er dagelijks worden gewied en geschoffeld zodat de bloemen van onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid flink kunnen en ook zullen groeien.

Is iemand die zijn spirituele tuin op een andere manier heeft leren onderhouden, iemand met een ander geloof, uit een andere traditie, een zondaar of een vijand? Of iemand die anders leeft en liefheeft dan wat onze maatschappij wenselijk acht?

Wij zijn het zelf die de maatschappij maken en wanneer wij veranderen verandert de maatschappij mee. Dat het veranderen ten goede of ten kwade kan zijn leert ons de geschiedenis. ‘Dat nooit meer’ en ‘make peace, not war’ zijn zinnen die vaak het zwijgen worden opgelegd door de oorlogsverslagen van de afgelopen 7 decennia. Maar is dat het laatste woord?

 

Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn dat het doden van een medemens - en voor sommigen is het breder; het doden van medeschepselen – als zondig gezien wordt, net als het stelen van goederen en harten die een ander toe behoren.

Als wij kijken door onze kleinmenselijke ogen dan wordt onze blik vermengd met alle emoties die wij hebben. Kleinmenselijk bedoel ik niet kleinerend, ik wil ermee zeggen dat er in ons wezen iets prachtigs en groots aanwezig is; ons Ware Zelf, geboren uit het Licht en dus ook met hoofdletters geschreven.

Als wij onszelf toestaan te leven vanuit ons Ware Zelf, als waarachtig kind van God, dan zien wij misschien totaal andere dingen. Dan kunnen wij ook zien - zoals Josef - dat zijn broers werktuigen waren in Gods grote plan, dan zien wij misschien dat wat ons niet bevalt aan het gedrag van een ander helemaal zo erg niet is, want die ander is ook een kind van God. En toch nog eens ten overvloede; ik heb het hier niet over moord en doodslag of het aanzetten daartoe, en al die andere onhebbelijkheden waar onder andere in de tien geboden aan gerefereerd wordt. Ik heb het over alle angst die wij in onszelf ervaren en van waaruit wij denken en handelen; angst voor tekorten op alle gebieden in ons leven. Angst die je ervaart als je alleen maar kijkt door de kleinmenselijke ogen en reageert vanuit je ego en emoties.

 

De boodschap van Jezus is meer dan duidelijk; Leef door, in en met het Licht van God (en het maakt mij niet uit hoe je Dat noemt).

Overstijg jezelf en wordt elke dag een beetje meer je Ware Zelf. Denk en handel vanuit dankbaarheid. Deel van wat je hebt. Dat kan in gevallen van rampen, oorlogen en grote tekorten geld en goederen zijn om de slachtoffers te helpen, maar waar de wereld waarin wij leven nu juist behoefte aan heeft is het delen van de onvoorwaardelijke liefde en aandacht die je in je hebt. Ongeacht wie er voor je staat.

Misschien moet je je best doen om het te ontdekken, misschien moet je meer tijd vrij maken om dichter bij jezelf te zijn zodat je weet wat je te geven hebt, wat jouw talenten zijn.

Doe wat je doet met alle liefde die je in je hebt en houdt niets achter. Deel uit van je Zelf zonder iets terug te verwachten; geef om het geven, dan wordt aan jou net zo’n volle maat teruggegeven.

 

De teksten laten ons ook nadenken over oorzaak en gevolg.

Jozef vergeeft zijn broers, hij kon zien hoe het één tot het ander leidde.

Jezus zegt ‘heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.’

Leef vanuit de goedheid van je hart en Ziel. Struikel je, of val je misschien, wordt dan niet moedeloos of boos, maar keer je toe tot de Allerhoogste. Laat het Licht je optillen en je weer op je voeten zetten. En zoals aan jou gedaan wordt doe dat ook aan de ander. Maak elkaar niet zwart, zet elkaar niet in de schaduw, maar til elkaar naar het Licht, wijs elkaar de weg. Breng elkaar naar Huis.

 

Amen

 

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

53 Comments

Reply yeezy boost 350
7:42 PM on October 19, 2020 
I precisely desired to say thanks once again. I do not know what I could possibly have carried out in the absence of the actual information revealed by you about this theme. This was an absolute difficult concern in my opinion, nevertheless spending time with the expert mode you processed it took me to leap for fulfillment. Extremely grateful for this support and as well , expect you recognize what an amazing job that you're getting into teaching many others all through your web blog. Most probably you have never encountered any of us.
yeezy boost 350 http://www.yeezy350boost.us.com
Reply off white nike
7:41 PM on October 19, 2020 
My spouse and i got quite contented when Louis managed to deal with his basic research from your precious recommendations he was given out of your web pages. It's not at all simplistic to simply continually be handing out tips which many people have been trying to sell. And we realize we now have you to give thanks to for this. The most important illustrations you've made, the simple site navigation, the friendships you can make it easier to engender - it is everything powerful, and it is assisting our son in addition to us do think this content is interesting, which is certainly tremendously essential. Thank you for all!
off white nike http://www.nikexoffwhite.com
Reply golden goose sale
7:41 PM on October 19, 2020 
I have to show some thanks to the writer just for bailing me out of this issue. After researching throughout the the net and finding ideas that were not beneficial, I thought my life was done. Existing without the strategies to the difficulties you've fixed by way of your main article is a crucial case, as well as those which might have adversely damaged my entire career if I hadn't come across your blog. Your own personal natural talent and kindness in taking care of all the details was very helpful. I am not sure what I would have done if I hadn't encountered such a point like this. I'm able to now look forward to my future. Thank you so much for your expert and effective guide. I will not think twice to recommend the blog to anybody who wants and needs guidelines on this area.
golden goose sale http://www.golden-goose.us.com
Reply curry 6 shoes
7:40 PM on October 19, 2020 
My wife and i ended up being now more than happy when Jordan managed to complete his research while using the ideas he discovered from your very own web site. It's not at all simplistic to just happen to be handing out information that men and women may have been selling. And we recognize we now have the website owner to give thanks to for that. The most important illustrations you've made, the straightforward blog navigation, the relationships you can help foster - it's most incredible, and it is leading our son and our family understand this issue is brilliant, which is truly essential. Thanks for the whole lot!
curry 6 shoes http://www.curry-6.us
Reply pg 1
7:39 PM on October 19, 2020 
I simply had to say thanks again. I'm not certain the things I might have gone through without the actual advice provided by you regarding that area of interest. Certainly was a very intimidating scenario in my view, nevertheless coming across the very expert fashion you managed the issue took me to jump with gladness. Now i'm grateful for this guidance and even hope you find out what an amazing job your are accomplishing instructing most people using a web site. Probably you've never come across all of us.
pg 1 http://www.paulgeorgeshoes.us.com
Reply yeezy
1:32 PM on October 19, 2020 
I simply needed to thank you very much again. I do not know the things that I might have created in the absence of the entire strategies contributed by you on such question. It became an absolute fearsome circumstance in my view, but encountering a well-written manner you solved that took me to cry for contentment. I'm happy for the work and thus expect you are aware of a powerful job that you are getting into training many people via your web site. More than likely you've never got to know all of us.
yeezy http://www.yeezy350boost.us.com
Reply jordan shoes
4:28 AM on October 19, 2020 
Needed to draft you one little word to be able to give many thanks over again for your personal pleasing suggestions you have shared on this website. It has been tremendously generous with people like you to give openly all that many individuals would have distributed for an e-book to get some dough on their own, certainly now that you might well have done it if you ever wanted. These techniques also acted like a great way to be aware that other people have the same passion similar to my very own to see whole lot more around this matter. I am certain there are millions of more enjoyable moments up front for individuals that see your site.
jordan shoes http://www.jordan12.us.com
Reply jordan retro
4:28 AM on October 19, 2020 
I precisely had to thank you very much once again. I'm not certain what I could possibly have used without the actual ways provided by you relating to my subject matter. It became a difficult condition in my position, but discovering the specialized fashion you solved the issue forced me to leap with contentment. I am just grateful for this support and in addition believe you realize what a great job you are getting into instructing the others by way of your webblog. Most probably you've never encountered all of us.
jordan retro http://www.jordan-retro.us.com
Reply golden goose outlet
4:28 AM on October 19, 2020 
I really wanted to post a small message in order to thank you for some of the fabulous suggestions you are showing at this site. My rather long internet lookup has at the end of the day been rewarded with good quality know-how to write about with my contacts. I 'd suppose that most of us visitors actually are very fortunate to dwell in a wonderful site with very many brilliant individuals with insightful tactics. I feel somewhat fortunate to have come across your web page and look forward to some more amazing minutes reading here. Thanks again for a lot of things.
golden goose outlet http://www.goldengooses.us
Reply lebron shoes
4:28 AM on October 19, 2020 
I must express my thanks to this writer for rescuing me from such a condition. As a result of browsing through the world wide web and meeting suggestions that were not helpful, I thought my entire life was well over. Existing without the solutions to the difficulties you've sorted out by means of your post is a critical case, and the ones which may have badly damaged my entire career if I had not encountered your web blog. Your primary knowledge and kindness in handling every aspect was valuable. I don't know what I would've done if I hadn't come across such a stuff like this. I'm able to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this impressive and result oriented help. I will not be reluctant to refer the blog to anyone who desires direction on this problem.
lebron shoes http://www.lebronjamesshoes.name
Reply supreme clothing
4:27 AM on October 19, 2020 
I actually wanted to develop a simple word to thank you for those superb recommendations you are sharing at this website. My time consuming internet research has now been rewarded with wonderful concept to write about with my good friends. I 'd repeat that we visitors actually are unequivocally lucky to be in a great network with so many perfect individuals with beneficial plans. I feel quite lucky to have used your entire site and look forward to some more enjoyable minutes reading here. Thanks once more for everything.
supreme clothing http://www.supremesclothing.us.org
Reply supreme hoodie
4:27 AM on October 19, 2020 
Thank you so much for giving everyone an extremely wonderful opportunity to check tips from this website. It really is very amazing and stuffed with a good time for me and my office mates to search your website at the least thrice in one week to study the fresh secrets you will have. Not to mention, I am also actually fulfilled considering the breathtaking advice served by you. Some 3 facts on this page are easily the most efficient we've ever had.
supreme hoodie http://www.supremeshoodie.com
Reply supreme shirt
4:27 AM on October 19, 2020 
I wish to show my appreciation to the writer for rescuing me from this particular situation. Because of scouting throughout the search engines and finding basics which are not helpful, I figured my life was gone. Existing without the presence of solutions to the difficulties you've sorted out as a result of your entire review is a critical case, and the ones which might have badly damaged my career if I had not discovered your web page. That capability and kindness in taking care of all the stuff was tremendous. I don't know what I would've done if I hadn't discovered such a step like this. I am able to now look ahead to my future. Thank you so much for this high quality and sensible guide. I will not be reluctant to suggest your web page to anyone who desires guide on this issue.
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com
Reply kyrie 6
4:27 AM on October 19, 2020 
I would like to express my gratitude for your kindness supporting women who really need help on the content. Your personal commitment to getting the message around turned out to be remarkably productive and have regularly allowed girls much like me to arrive at their goals. Your important information implies a lot a person like me and further more to my fellow workers. Thanks a ton; from everyone of us.
kyrie 6 http://www.kyrie-6.com
Reply supreme clothing
4:27 AM on October 19, 2020 
Thanks for all of the hard work on this site. Kate takes pleasure in carrying out research and it's easy to understand why. Almost all learn all relating to the compelling means you deliver rewarding strategies via the web site and in addition invigorate response from other people about this subject then our favorite girl is studying a lot of things. Enjoy the rest of the new year. Your doing a useful job.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.com
Reply yeezy boost 350
4:26 AM on October 19, 2020 
My wife and i were fortunate when Raymond managed to conclude his homework by way of the precious recommendations he acquired out of the blog. It's not at all simplistic to just be offering helpful hints that some people have been making money from. So we consider we now have you to appreciate for that. All the explanations you've made, the straightforward site menu, the friendships you assist to foster - it's many superb, and it's really making our son in addition to our family believe that this content is fun, and that is especially important. Many thanks for all!
yeezy boost 350 http://www.yeezy-boost.us.com
Reply jordan 12
6:11 AM on October 18, 2020 
Your home is valueble for me. Thanks!?
jordan 12 http://www.jordan12.us.com
Reply off white
8:05 PM on October 17, 2020 
There's noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good factors in features also.
off white http://www.offwhite.us.com
Reply steph curry shoes
3:55 AM on October 16, 2020 
That is the best blog for anyone who needs to search out out about this topic. You notice so much its nearly hard to argue with you (not that I truly would need�HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply great!
steph curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply hermes handbags
7:49 PM on October 15, 2020 
you might have an important blog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog?
hermes handbags http://www.hermes-handbags.us.org