Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog

Wat is Wijsheid?

Posted on October 15, 2019 at 3:10 AM

Zondag 13 oktober was ik bij het Reiki Festival 2019 waar Phyllis Forumoto, de overleden Grandmaster van Usui Shiki Ryoho, het Usui Systeem van Natuurkijk Helen, herdacht werd en Johannes Reindl, de door Phyllis aangewezen Lineage Bearer van Usui Shiki Ryoho, zich presenteerde. Bij binnenkomst in de grote zaal hoorde ik bekende klanken en als vanzelf zong ik mee. Het bleek de favoriete mantra van Phyllis te zijn

Ad Guree nameh

Jugad Guree nameh

Sat Guree nameh

Siri Guru devee nameh

De meer dan 300 aanwezigen waren blij elkaar te zien en dat lieten zij horen ook. Het is fantastisch om elkaar, soms na jaren, weer te zien. Er was daarom weinig aandacht voor de twee zangers die vol overgave de mantra zongen.

Ik leerde de mantra en zijn betekenis kennen tijdens de zeer vroege ochtendsessies van de Kundalini Yoga Coach opleiding die ik eind vorig jaar en dit voorjaar volgde. 
Ik heb moeite met het zingen van heilige liederen uit een geloofstraditie die niet de mijne is en in een taal die ik niet ken omdat ik er niet mee grootgebracht ben, het zat niet op mijn paplepel. 
En toch voelde dit nu zo natuurlijk. Ik zat in een kwetterende menigte reikibeoefenaars uit 15 verschillende landen in een benauwde, vrij donkere zaal en ik voelde me alsof ik alleen op een zonovergoten Alpenweide zat in een suizende stilte met de woorden van de mantra op mijn lippen. Zij vloeiden als vanzelf uit mij en ik werd erdoor gedragen.


De mantra laat zich vertalen als:

‘Ik buig voor de oorspronkelijke Wijsheid

Ik buig voor de Wijsheid die door alle tijden heen standhoudt

Ik buig voor de Ware Wijsheid

Ik buig voor de Opperste niet waarneembare Wijsheid’

Deze mantra deed voor mij precies wat erover verteld wordt. Hij bracht mij naar het Licht en de Stilte van de Ene die wij kennen onder 1000 Namen. Daar werd ik voor dat moment heel en stroomde mijn hart over en ik boog diep voor de oorspronkelijke Waarheid die geeft, neemt en geeft.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

59 Comments

Reply kyrie 3
9:41 AM on October 19, 2020 
I am writing to make you be aware of of the exceptional experience our child found visiting your web site. She noticed several things, which include what it is like to have a very effective giving style to have many more quite simply learn a number of very confusing subject matter. You actually did more than my desires. Many thanks for producing such necessary, trusted, explanatory and as well as unique tips about this topic to Jane.
kyrie 3 http://www.kyrieirvingshoes.us.com
Reply pg 1
9:41 AM on October 19, 2020 
I enjoy you because of all of your labor on this website. My mom really likes carrying out internet research and it is easy to understand why. My spouse and i notice all concerning the powerful mode you make powerful items by means of the website and therefore improve participation from some others on the concept so my princess has always been becoming educated a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You're the one doing a terrific job.
pg 1 http://www.paulgeorgeshoes.us.com
Reply goyard
9:41 AM on October 19, 2020 
Needed to draft you the little word so as to say thank you over again just for the marvelous tricks you have shown on this page. It's really open-handed of people like you to allow extensively precisely what a lot of people could have offered for an e book to help with making some profit for their own end, especially given that you might have tried it if you desired. Those inspiring ideas additionally acted to provide a easy way to be sure that some people have the same keenness the same as my very own to understand a whole lot more in terms of this issue. I'm certain there are numerous more enjoyable opportunities ahead for people who take a look at your blog post.
goyard http://www.goyardhandbags.us.org
Reply curry 7 sour patch
9:41 AM on October 19, 2020 
I wish to voice my affection for your generosity giving support to individuals who must have guidance on that theme. Your real commitment to getting the message all through ended up being quite insightful and have without exception permitted most people much like me to get to their endeavors. Your personal warm and helpful guidelines implies so much to me and additionally to my peers. Thanks a ton; from everyone of us.
curry 7 sour patch http://www.curry7.net
Reply jordan 13
9:40 AM on October 19, 2020 
I must show my love for your kind-heartedness giving support to men and women that require help on this one question. Your personal commitment to passing the solution up and down appears to be definitely functional and have always allowed most people just like me to achieve their targets. The insightful help and advice means a great deal a person like me and a whole lot more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.
jordan 13 http://www.jordan13.us.com
Reply jordan retro
9:40 AM on October 19, 2020 
Thanks a lot for providing individuals with an extremely spectacular opportunity to discover important secrets from this site. It's usually so ideal and jam-packed with a good time for me personally and my office colleagues to search your web site not less than three times a week to see the latest issues you have got. Of course, I am certainly contented considering the striking guidelines you serve. Some 3 ideas in this post are certainly the most impressive I have had.
jordan retro http://www.jordan-retro.us.com
Reply yeezys
9:40 AM on October 19, 2020 
I have to show my passion for your kindness for those people that really want help with that subject matter. Your personal commitment to passing the solution all through appears to be especially interesting and has all the time allowed women just like me to achieve their pursuits. Your own warm and friendly guideline indicates this much to me and still more to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.
yeezys http://www.yeezysus.com
Reply air jordan
9:40 AM on October 19, 2020 
I truly wanted to type a remark to be able to thank you for these precious guidelines you are showing at this website. My prolonged internet look up has at the end been honored with high-quality facts and techniques to share with my contacts. I would declare that most of us visitors actually are undeniably endowed to exist in a useful place with many outstanding professionals with beneficial solutions. I feel very much blessed to have seen your web pages and look forward to some more thrilling minutes reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
air jordan http://www.cheapjordan.us
Reply supreme new york
9:40 AM on October 19, 2020 
I together with my pals have already been looking through the excellent recommendations found on your site and so all of the sudden got a terrible feeling I had not thanked the web site owner for those techniques. All the women are actually warmed to read all of them and now have seriously been taking pleasure in them. I appreciate you for getting considerably thoughtful and also for figuring out such extraordinary subjects most people are really desirous to be informed on. Our sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.
supreme new york http://www.supreme-newyork.us.com
Reply adidas yeezy
9:40 AM on October 19, 2020 
Needed to compose you the bit of word in order to thank you again over the breathtaking knowledge you've featured on this website. It is quite shockingly generous with you to give freely just what a number of people would have made available for an electronic book to help with making some bucks for themselves, certainly given that you might have tried it in the event you wanted. Those thoughts additionally worked like the good way to understand that someone else have similar dream much like my own to understand whole lot more regarding this matter. I am certain there are many more fun situations up front for those who discover your site.
adidas yeezy http://www.adidasyeezys.us.com
Reply supreme shirt
9:29 PM on October 18, 2020 
I simply wanted to say thanks again. I'm not certain what I might have carried out without the type of opinions revealed by you directly on my field. It truly was an absolute hard circumstance in my circumstances, nevertheless spending time with the well-written strategy you processed the issue took me to weep over fulfillment. I'm grateful for your advice and as well , pray you find out what a powerful job you were doing educating men and women through your site. Most probably you have never met all of us.
supreme shirt http://www.supremesclothing.us.org
Reply jordan shoes
9:29 PM on October 18, 2020 
I together with my guys were actually viewing the good tactics on the blog while unexpectedly came up with a horrible feeling I never thanked the website owner for those strategies. My ladies are already totally stimulated to read through all of them and have now sincerely been taking pleasure in those things. Appreciation for genuinely well kind and then for going for variety of quality resources most people are really wanting to be informed on. My honest regret for not expressing appreciation to you sooner.
jordan shoes http://www.jordan11retro.us.com
Reply longchamp bags
9:29 PM on October 18, 2020 
I am glad for commenting to make you understand of the helpful experience my wife's daughter gained reading through your web site. She even learned some details, most notably how it is like to possess an amazing teaching character to let men and women with no trouble comprehend specified very confusing matters. You really did more than our expectations. Thank you for producing those warm and friendly, safe, educational and also fun tips about your topic to Emily.
longchamp bags http://www.longchampbagsoutlet.us
Reply golden goose outlet
9:29 PM on October 18, 2020 
I just wanted to type a simple message in order to express gratitude to you for those superb strategies you are placing at this website. My extended internet research has finally been rewarded with excellent tips to talk about with my colleagues. I would say that many of us website visitors actually are truly endowed to live in a fabulous network with so many lovely people with insightful tips and hints. I feel somewhat happy to have come across your entire web page and look forward to some more exciting minutes reading here. Thanks again for all the details.
golden goose outlet http://www.goldengoose-outlet.us.com
Reply supreme hoodie
9:28 PM on October 18, 2020 
I not to mention my buddies have been studying the excellent hints located on your web blog and instantly I had a horrible feeling I never thanked the web blog owner for them. Most of the women were definitely for this reason joyful to study all of them and already have really been tapping into them. I appreciate you for genuinely well considerate as well as for utilizing varieties of important subjects millions of individuals are really desperate to be aware of. Our own honest apologies for not expressing appreciation to earlier.
supreme hoodie http://www.supremeclothingsstore.com
Reply longchamp
9:28 PM on October 18, 2020 
Needed to post you this tiny word in order to say thanks a lot once again with your pleasant principles you've discussed on this website. This has been certainly generous of you to convey easily precisely what many people could possibly have advertised for an electronic book in making some profit on their own, primarily considering the fact that you could possibly have tried it if you wanted. Those tips as well acted like the easy way to fully grasp most people have similar keenness really like my own to understand a whole lot more regarding this problem. I believe there are several more pleasant moments in the future for individuals who looked at your website.
longchamp http://www.longchamphandbags.uk
Reply supreme new york
9:28 PM on October 18, 2020 
I enjoy you because of each of your labor on this web site. Gloria really loves making time for internet research and it is easy to understand why. My partner and i hear all about the compelling ways you offer good solutions by means of your web site and as well foster participation from others on that matter while our girl has always been being taught a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. You are performing a fabulous job.
supreme new york http://www.supremes.us.org
Reply golden goose
9:27 PM on October 18, 2020 
I wish to show my appreciation to you for rescuing me from this particular predicament. Just after researching through the the web and coming across tips that were not productive, I thought my life was done. Existing without the strategies to the difficulties you've sorted out by means of your main posting is a critical case, and the ones which could have negatively damaged my career if I had not encountered your web page. Your own mastery and kindness in touching all the things was priceless. I'm not sure what I would have done if I had not come across such a step like this. I am able to at this time relish my future. Thank you so much for this expert and amazing guide. I won't hesitate to recommend your web page to any individual who needs to have care about this topic.
golden goose http://www.golden-gooses.com
Reply balenciaga
9:26 PM on October 18, 2020 
Thank you for all your valuable efforts on this site. Kim takes pleasure in managing research and it's obvious why. Most of us learn all about the powerful tactic you present useful tactics through the blog and strongly encourage response from people about this issue then my simple princess is truly studying so much. Enjoy the rest of the new year. You are always doing a useful job.
balenciaga http://www.balenciagasus.com
Reply curry 6
12:41 AM on October 17, 2020 
I am usually to blogging and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and maintain checking for new information.
curry 6 http://www.curry-6.us