Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog

Wees de verandering die je wilt zien

Posted on October 11, 2019 at 3:50 PM

Ik denk dat jij ook wel gelezen of gehoord hebt dat er iets moet veranderen in onze wereld.
Je hoeft je telefoon, tablet of laptop maar te openen en het is er: Er moet wat veranderen! Heb jij je ook afgevraagd wát er dan moet veranderen? Als het aan de Multi Nationals of wereldleiders wordt overgelaten zal er niet veel veranderen, maar heb je al aan je eigen kracht gedacht?
De Chinese wijsgeer Lao Tze wist al dat iedere reis met de eerste stap begint.
Welke stap ga jij zetten om verandering in gang te zetten?
Ik zal je vertellen wat er gebeurde toen ik mijzelf die vragen stelde: Ik leerde Reiki te gebruiken voor mijzelf en voor mensen – en dieren - om mij heen. In mijn gratis e-boek lees je daar meer over.
Als ik jou vraag ‘Welke stap ga jij zetten om de verandering in gang te zetten?’ bedoel ik niet wat je tegenwoordig leest in programma’s van rode, groene of grijze politieke partijen (er zitten goede oplossingen tussen, begrijp me niet verkeerd).
Wat ik je wil vragen is: heb je nagedacht over wat jouw persoonlijke stap kan zijn om de verandering in gang te zetten zoals jij het voor je ziet? Een wereld in vrede, voedsel voor iedereen, een helpende hand voor wie het nodig heeft en vooral, hoe jij in die wereld staat.
Ik heb geleerd dat je met Reiki, het Japanse begrip vertalen wij met Levensenergie, letterlijk helpende handen hebt en zoveel meer dan dat.
Als Usui Reiki Master leer ik je in een Reiki cursus wat mij geholpen heeft mijn krachtplek in te nemen. Je leert hoe je jezelf en je omgeving met Reiki kunt ondersteunen en helpen.

Get on board!
Wij staan aan het begin van een nieuw tijdperk; vanaf hier zal het anders gaan dan we gewend zijn. Is dat erg? Nee hoor, de mensheid heeft het al vaker gedaan.
Wat anders is, is dat wij nu een bewuste keus kunnen maken: roeien met de riemen die je hebt of nieuwe riemen nemen en daarmee forse slagen maken naar waar het beter is.

Wil jij verandering?
Wil jij veranderen?
Wil je Reiki leren?
Ik geef 26 en 27 oktober een Reiki I cursus in Enkhuizen in Noord-Halland
En 9 en 10 november een Reiki I cursus in Koekange in Drenthe
 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

55 Comments

Reply longchamp handbags
7:03 AM on October 20, 2020 
Thanks for your own efforts on this web site. My mother take interest in working on investigation and it's really easy to see why. We notice all of the lively form you produce useful tips on the blog and as well improve response from others on that subject while our daughter is becoming educated so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You're carrying out a pretty cool job.
longchamp handbags http://www.longchampshandbags.us.org
Reply goyard tote
7:03 AM on October 20, 2020 
I intended to create you this little remark to finally thank you once again on the incredible things you have documented in this article. It's certainly shockingly open-handed of you giving extensively all most of us would have distributed as an ebook to end up making some cash on their own, specifically seeing that you could have tried it if you decided. The concepts in addition worked to become a good way to comprehend someone else have the identical keenness like my personal own to see a lot more when it comes to this matter. I think there are numerous more pleasurable sessions ahead for people who looked at your blog post.
goyard tote http://www.goyardhandbag.us
Reply yeezy boost
7:03 AM on October 20, 2020 
I must show my appreciation for your generosity supporting men and women that absolutely need help with this concept. Your real commitment to getting the message all-around had become definitely productive and has continually made employees just like me to attain their ambitions. This useful guideline means a lot to me and further more to my office workers. Regards; from everyone of us.
yeezy boost http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply curry 6 shoes
7:03 AM on October 20, 2020 
I would like to show my thanks to this writer for rescuing me from this particular scenario. Because of surfing around through the internet and finding tricks which are not powerful, I thought my life was over. Being alive without the presence of answers to the problems you've resolved by way of your good short post is a critical case, and those that could have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered your web page. Your good competence and kindness in touching a lot of stuff was priceless. I don't know what I would've done if I hadn't discovered such a solution like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for your skilled and amazing help. I won't be reluctant to propose the blog to any individual who needs to have recommendations about this problem.
curry 6 shoes http://www.curry-6.us
Reply supreme
7:03 AM on October 20, 2020 
Thank you for each of your effort on this blog. My aunt takes pleasure in getting into research and it's really easy to see why. My spouse and i notice all regarding the compelling form you present good suggestions by means of your blog and as well encourage response from some other people on the issue and our simple princess is without a doubt becoming educated a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. Your carrying out a very good job.
supreme http://www.supremesclothing.us.org
Reply golden goose
7:03 AM on October 20, 2020 
I definitely wanted to jot down a comment to appreciate you for these awesome tips and hints you are placing at this site. My considerable internet investigation has at the end of the day been honored with incredibly good suggestions to write about with my classmates and friends. I 'd declare that we readers are undoubtedly fortunate to be in a wonderful website with so many outstanding individuals with valuable solutions. I feel really happy to have discovered your entire site and look forward to plenty of more fabulous moments reading here. Thank you once again for everything.
golden goose http://www.goldengoosessale.com
Reply surpreme
7:03 AM on October 20, 2020 
I enjoy you because of all of the efforts on this web page. My mum take interest in doing investigations and it's obvious why. Most people know all about the powerful manner you give advantageous suggestions via your web blog and as well as strongly encourage response from visitors on the idea so my princess is undoubtedly becoming educated a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You're carrying out a remarkable job.
surpreme http://www.supreme.us.org
Reply kd12
7:03 AM on October 20, 2020 
I simply desired to thank you very much yet again. I'm not certain the things I would have created in the absence of these hints shared by you on such industry. It had been a difficult situation for me personally, however , understanding the very well-written manner you handled the issue forced me to weep for contentment. Now i am grateful for the guidance and thus hope you comprehend what a great job you are always providing instructing the mediocre ones through your web page. More than likely you haven't got to know any of us.
kd12 http://www.kd12.org
Reply goyard handbags
7:03 AM on October 20, 2020 
I wanted to compose you the very little remark to be able to say thank you yet again considering the lovely methods you have provided in this article. This has been quite incredibly generous with people like you to present freely just what many individuals could possibly have offered for sale for an ebook to make some money for themselves, notably given that you might well have tried it if you ever decided. The principles in addition acted to be a great way to understand that many people have the identical desire the same as my very own to find out very much more on the subject of this issue. I am sure there are many more enjoyable occasions up front for individuals that see your blog post.
goyard handbags http://www.goyardhandbags.us.org
Reply steph curry shoes
7:02 AM on October 20, 2020 
I simply needed to thank you so much again. I'm not certain the things that I would have used in the absence of the hints documented by you over such subject. This was a very horrifying concern for me personally, however , looking at a new expert mode you managed that took me to jump over delight. Now i am grateful for this guidance and as well , believe you find out what an amazing job that you're accomplishing training the rest all through your blog post. I am sure you haven't met all of us.
steph curry shoes http://www.stephcurry.us
Reply jordan 11
10:50 PM on October 19, 2020 
I must show some thanks to the writer just for rescuing me from such a instance. Right after exploring throughout the world-wide-web and coming across techniques which are not beneficial, I assumed my entire life was gone. Living without the answers to the problems you've fixed through the article is a serious case, as well as the kind that might have in a wrong way affected my career if I hadn't come across your web blog. Your own competence and kindness in handling all areas was important. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a stuff like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thank you very much for your expert and result oriented help. I will not hesitate to recommend the sites to anyone who desires guide on this issue.
jordan 11 http://www.jordan11retro.us.com
Reply curry 7
10:50 PM on October 19, 2020 
I not to mention my buddies came taking note of the nice key points located on the website and then all of the sudden developed a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those techniques. My people were definitely so very interested to read through them and now have really been tapping into these things. Thank you for getting indeed accommodating and also for considering certain nice resources most people are really wanting to understand about. My personal honest regret for not saying thanks to sooner.
curry 7 http://www.curry7.us
Reply calvin klein outlet
10:50 PM on October 19, 2020 
I must point out my affection for your kind-heartedness for men and women that have the need for help on this area of interest. Your very own dedication to getting the message up and down has been wonderfully valuable and have consistently helped professionals like me to realize their dreams. This important useful information means much to me and far more to my peers. Thank you; from everyone of us.
calvin klein outlet http://www.calvinkleinoutlet.us.com
Reply supreme clothing
10:49 PM on October 19, 2020 
Thank you a lot for giving everyone an exceptionally nice possiblity to read critical reviews from this website. It is often so enjoyable and packed with a good time for me and my office fellow workers to visit the blog more than three times per week to see the fresh secrets you have got. And definitely, we are usually pleased with your superb tricks served by you. Selected 3 tips in this post are in truth the most efficient I've ever had.
supreme clothing http://www.supreme-clothings.us.com
Reply kd shoes
10:49 PM on October 19, 2020 
Thanks for each of your effort on this blog. Ellie really likes engaging in internet research and it is easy to see why. My partner and i notice all relating to the lively manner you make efficient guidelines through the web site and increase participation from website visitors on this subject matter and our favorite girl is certainly discovering a lot. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a very good job.
kd shoes http://www.kd-shoes.us
Reply goyard handbags
10:49 PM on October 19, 2020 
I really wanted to write down a simple note to appreciate you for all the amazing steps you are posting on this site. My long internet investigation has finally been recognized with excellent information to share with my good friends. I would admit that most of us site visitors are undoubtedly endowed to be in a great place with very many special professionals with interesting basics. I feel very grateful to have discovered your entire webpages and look forward to some more fun times reading here. Thanks once more for a lot of things.
goyard handbags http://www.goyardhandbag.us
Reply supreme
10:49 PM on October 19, 2020 
I actually wanted to write down a simple message in order to say thanks to you for all the amazing pointers you are writing on this website. My extended internet look up has at the end been compensated with wonderful facts and techniques to go over with my family. I would tell you that most of us site visitors actually are undeniably lucky to dwell in a notable network with many awesome people with interesting tactics. I feel really blessed to have come across the web pages and look forward to some more excellent times reading here. Thanks a lot once again for all the details.
supreme http://www.supreme-newyork.us.com
Reply kyrie irving shoes
10:49 PM on October 19, 2020 
I and my friends have already been checking out the great points on the blog while the sudden I had a horrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those techniques. The women are already absolutely passionate to see them and have very much been making the most of these things. Appreciation for turning out to be well helpful and then for utilizing varieties of marvelous topics millions of individuals are really desirous to know about. Our own honest regret for not saying thanks to earlier.
kyrie irving shoes http://www.kyrie6.org
Reply adidas yeezy
10:49 PM on October 19, 2020 
I precisely needed to thank you so much once more. I'm not certain the things I could possibly have worked on without the entire information provided by you directly on such a area. This was an absolute intimidating problem in my opinion, but considering your expert fashion you treated the issue made me to weep for contentment. Now i'm happy for this work as well as trust you find out what a great job you were doing teaching people today all through your webpage. I know that you've never got to know all of us.
adidas yeezy http://www.adidasyeezyboost350.us.com
Reply kyrie 6
10:49 PM on October 19, 2020 
I am just writing to let you be aware of of the nice discovery my wife's daughter enjoyed reading your site. She noticed so many issues, with the inclusion of what it's like to have a wonderful helping spirit to have others without hassle know precisely selected complicated topics. You actually surpassed readers' desires. Thank you for producing these powerful, dependable, informative and as well as unique thoughts on that topic to Ethel.
kyrie 6 http://www.kyrie-6.com